הסכם למתן שירותים

מטרת הסכם זה הינו להבהיר את תכולת השירות ולהסדיר את היחסים בינינו לביניכם ולבין החברות אשר נותנות שירותים דרכינו.

אבל בשורה התחתונה השירות שלנו הוא בחינם עבורכם!

נספח א'

 

השירותים

נספח א' זה (להלן: "הנספח") מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם למתן השירותים אליו הנספח מצורף (הלן: "ההסכם"), עבור לקוחות, ויקרא יחד הימנו. כל מונח אשר לא הוגדר מפורשות בנספח זה יפורש בהתאם למשמעות שהוקנתה לו בהסכם.

 1. כללי:
  1. פגישה ראשונה להכרות ו/או חתימה על חוזה השירות בין הלקוח לבין החברה איתה הלקוח מעוניין להתקדם תעשה באתר בו צפוי לקום הפרויקט נשוא חוזה השירות.
  2. אחריות תיאום החתימה על חוזה השירות על ידי החברה הזוכה.
  3. בפגישה הפרונטלית הראשונה בבית\משרדי הלקוח רשאית החברה ו/או הלקוח להימנע מלחתום על חוזה שירות ולבטל את ההתקשרות בין הלקוח לחברה, מכל סיבה וללא כל קנס או סנקציות.
 2. הסכמת הלקוחות: 
  1. הלקוחות יתבקשו ליצור קשר עם החברות המשתתפות בשירותים, רק באמצעות המערכת של GreenDays
  2. הצעת העבודה שתוגש על ידי החברות תהא בתוקף לחודש מרגע הגשת הצעת העבודה. כמו כן, אם הלקוח לא יחליט בתום תקופה זו, לחברה תהא הזכות להאריך את תוקף ההצעה לחודש נוסף. 
  3. על פי אמות המידה של GreenDays, החברות המשתתפות מתחייבות להשתמש באותם רכיבים המופיעים בהצעת העבודה שתוגש, במידה ורכיב מסוים אינו במלאי בזמן ביצוע הפרויקט, החברה נדרשת להשתמש ברכיב דומה או טוב ממנו.
  4. אין לGreenDays כל אחריות על ההסכם שיבוצע בין הלקוח לחברה ואחריות הלקוח לבדוק את חוזה השירות ותנאיו.
  5. אין לGreenDays כל אחריות על טיב העבודה שיבצע נותן השירות.


נספח ב'

 

דמי השימוש

רכיב

עלות בתקופת הסכם הפיילוט

עלות רגילה

תשלום תמורת עסקה

ללא עלות.

ללא עלות.


הסכם למתן שירותים


הסכם למתן השירותים זה (להלן: "ההסכם") נערך ונחתם בין גרין דייז אנרגיה בע"מ (ח.פ. - 516588654), מרח' נחל נטפים 20 (להלן: "GreenDays") לבין המשתמש בשירות (להלן: "המשתתף"). 

 

 1. מבוא. GreenDays הינו מיזם אשר מטרתו לתווך בין חברות בתחום הסולארי לבין לקוחות פוטנציאליים (להלן: "החברה(ות)", "הלקוח(ות)" ו"המטרה", בהתאמה). לטובת הגשמת המטרה, GreenDays פיתחה ומפעילה מערכת (להלן: "המערכת") ושירותים אשר מייעלים את תהליך דרישת העבודה מצד הלקוחות וכן את תהליך הצעות העבודה, בהתאם למפורט להלן בהסכם, וכן בנספח א' המצורף להלן (להלן, יחד עם המערכת: "השירותים"). המשתתף מועניין לקבל את השירותים (בתור לקוח או חברה, לפי העניין) ו-GreenDays מסכימה לספק את השירותים, בכפוף לתנאים להלן.
 2. רישיון. בכפוף לתנאי הסכם זה ולמשך תקופת ההסכם (כפי שמונח זה מוגדר להלן), GreenDays מעניקה למשתתף זכות שימוש שאינה בלעדית, אינה ייחודית, אינה ניתנת להעברה ושניתנת לביטול להשתמש בשירותים. שימושך בשירותים יהיה כפוף גם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שיתפרסמו מעת לעת. 
 3. השירותים. מהלך השירותים מפורט בנספח א'. בכפוף לנספח א', וכחלק ממתן השירותים: 
  1. באמצעות השירותים, GreenDays תספק לחברות מידע לטובת הכנת דרישת עבודה רלוונטית פר פרויקט, אשר עשוי לכלול מידול תלת-מימד של השטח ו/או המבנה המבוקש, בהתאם לשיקול דעתה של GreenDays (להלן: "נתוני בסיס"). מובהר כי ייתכנו אי דיוקים ו/או סטיות בנתוני בסיס, לרבות במידות המודל, ולא יהיה למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה בקשר לכך. נתוני הבסיס נועדו לסייע בקבלת הצעות עבודה בלבד, אך האחריות לביצוען הינה אך ורק על החברה הנבחרת בהתאם להוראות להלן. 
  2. החברות תהיינה רשאיות להגיש הצעות עבודה בהסתמך על נתוני הבסיס, דרישת העבודה שיספק הלקוח ותנאים מסוימים בהתאם לדרישת GreenDays, כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת (להלן: "הצעות עבודה"). 
  3.  GreenDaysתעריך ותציג עבור הלקוח את הצעות העבודה שנתקבלו והלקוח יבחר מבין הצעות העבודה שתוגשנה, את ההצעה הזוכה. הערכה כאמור תתבסס על הצעת עבודה בלבד ומתוך הנחה כי ביכולת החברה המציעה לעמוד בכל פרטי הצעת העבודה. GreenDays תקשר בין החברה שהגישה את הצעת העבודה הזוכה לבין הלקוח, ואלה יתקשרו בהסכם לביצוע הצעת העבודה (להלן: "חוזה השירות"). 
  4. הלקוח מצהיר ומתחייב כי: (א) הינו בעליו ו/או מיופה כוחו של בעלי הנכס הרלוונטי, יש בידו כל ההיתרים, האישורים וההסכמות הנדרשות על פי כל דין ו/או חוזה לו הלקוח כפוף על מנת לבצע הפרויקט בהתאם לדרישת העבודה הרלוונטית והמידע, לרבות טופס אישור אכלוס (טופס 4), בהתאם לצורך; (ב) ידוע לו כי חל איסור על עובד\גמלאי של חברת החשמל ו/או קרוביהם, וכן תאגיד בבעלותם, שליטתם ו/או ניהולם של מי מאלה, להתקין מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית \ רוח קטנה (בהספק של עד 100 קילו-וואט) ו/או מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית \ רוח אחרת ו/או בכל טכנולוגיה אחרת ובכל הספק שהוא, בנכסים שבבעלותם ו/או בחזקתם ובמקומות צרכנות שבהם הם בגדר "צרכן רשום" ו/או "צרכן" (כמשמעות מונחים אלה באמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים); וכן (ג) כל הפרטים שנמסרו ל-GreenDays ו/או לחברה הינם נכונים ומדויקים, ו-GreenDays ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק, עיכוב ו/או אובדן הנובע מכל אי דיוק באמור. 
  5. החברה מצהירה ומתחייבת כי יש לה את המיומנות, הניסיון והיכולת לבצע את הצעת העבודה וחוזה השירות ברמה מקצועית נאותה ותוך ציות לכל דין.
  6. מובהר כי GreenDays אינה מספקת לקוחות ו/או חברות מטעמה, ואין לה כל שליטה על החברות ו/או הלקוחות ו/או צדדים שלישיים העשויים להיות מעורבים בביצוע חוזה השירות; GreenDays אינה חלק מחוזה השירות ולא תיקח כל חלק בביצועו. לא תישמע כל טענה כנגד GreenDays ביחס לאמור לעיל. הלקוח יבחר את הצעת העבודה והחברה עמה ירצה להתקשר בהתאם לשיקול דעתו בלבד. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ינסה להתקשר עם לקוח ו/או חברה, לפי העניין, בהתאם לדרישת עבודה שהועלתה במסגרת השירותים, מחוץ למערכת ו/או השירותים.
 4. תוכן המשתתף. המשתתף יספק חומרים ומידע שונים לGreenDays במסגרת השירותים, לרבות מידע של צדדים שלישיים וכן מידע אישי של המשתתף, ולרבות משובים וביקורות בנוגע לחברות (להלן: "תוכן המשתתף"). המשתתף מצהיר ומתחייב כי ברשותו מלוא הזכויות על פי כל דין לספק את תוכן המשתתף לGreenDays למטרות ובהתאם להסכם זה, לרבות השימוש של GreenDays לסעיפים 2.7 ו-3.7 להלן, ותוכן המשתתף אינו מפר כל זכות של צד ג' כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומתחייב כי: (א) הודיע וקיבל כל האישורים וההסכמות הנדרשות על פי כל דין על מנת לספק לGreenDays תוכן המשתתף אשר מהווה מידע שעשוי לזהות אדם, ולעבד מידע כאמור על פי הסכם זה, בהתאם לכל דין, וכן (ב) לא יספק תוכן משתתף אשר מפר כל דין ו/או זכות של צד שלישי. 
 5. מגבלות. המשתתף לא יבצע (או ינסה לבצע), ולא יאפשר לכל צד ג' מטעמו לבצע (או לנסות לבצע), אחד או יותר מהדברים הבאים: (א) שינוי, עריכה, העתקה למכר, פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים ו/או הנמצאים בשימוש בקשר עם השירותים; (ב) פעולה שמטרתה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת השירותים או למאפייני הגישה שלה; (ג) שימוש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע בקשר עם השירותים או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד העומדים בבסיס השירותים; (ד) שימוש בשירותים בכל אופן שאינו מותר מפורשות על פי הסכם זה. מובהר כי פרט למותר מפורשות תחת הסכם זה, המשתתף אינו רשאי לבצע כל שימוש מסחרי במערכת ו/או השירותים, או בכל חלק מהם.
 6. התמורה. בגין השירותים, המשתתף: (א) ישלם ל-GreenDays את הסכומים ובהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' להלן (להלן: "דמי השימוש") ,וכן (ב) ימלא סקרים בהתאם לדרישת GreenDays לטובת לימוד ושיפור השירותים ועסקיה של GreenDays (להלן: "המשוב", ויחד עם דמי השימוש, להלן: "התמורה"). תנאי התשלום יפורטו בנספח ב' להלן. כל תשלום דמי שימוש אשר לא ישולם במועדו כאמור, יישא ריבית בגובה שניים-עשר אחוז (12%) בשנה. המשתתף יישא בכל ההוצאות ו/או המיסים הכרוכים בתשלום התמורה. כל ההוצאות ו/או המיסים לרבות מע"מ הכרוכים בתשלום התמורה יתווספו לעמלה וישולמו באופן בלעדי על ידי המשתתף (פרט למס הכנסה של GreenDays).
 7. קניין רוחני
  1. קניינה של GreenDays. המערכת, השירותים, וכל הנתונים והמידע המרכיבים אותה, המצויים בה והנאספים בבמסגרתה, והידע, מתולוגיה ו/או טכנולוגיה המשמשים לאספקתם, לרבות כל שינוי, פיתוח, שדרוג או יצירה נגזרת של אלה, הינם רכושה הבלעדי של GreenDays או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לGreenDays להשתמש בהם. אין בהסכם זה הקניית רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של GreenDays או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים במערכת, בשירותים וברעיון העומד ביסוד המערכת ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב המערכת, וכן בכל פעולה אחרת במערכת ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לGreenDays, שמורים לGreenDays. אין דבר בהסכם זה המקנה למשתתף זכויות כלשהן בקניינה של GreenDays, פרט לזכויות המופרשות על פי הסכם זה. 
  2. קניינו של המשתתף. תוכן המשתתף הינו רכושו הבלעדי של המשתתף וכל זכויות הקניין רוחני בתוכן המשתתף הינו של המשתתף. המשתתף מעניק בזאת לGreenDays רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתתף לטובת אספקת השירותים, וכן לטובת שימושה הפנימי (העסקי) של GreenDays, לרבות בעבור שיפור המערכת ו/או שירותיה של GreenDays, ללא תמורה למשתתף. 
  3. משוב. המשתתף מעניק בזאת ל-GreenDays רישיון קבוע, לא בלעדי, עולמי, בלתי הדיר, ללא תמלוגים להשתמש בכל משוב ו/או כל הצעה לשיפור שהמשתתף עשוי לספק ל-GreenDays בקשר עם עסקיה, לרבות יצירת יצירות נגזרות, ולעשות במשוב כל שימוש שתראה לנכון, ללא מגבלה, לרבות שימוש מסחרי, וללא תמורה למשתתף. 
 8. סודיות. GreenDays תנקוט מאמצים מסחריים סבירים לשמור על סודיות הצעת העבודה המוגשת במסגרת השירותים, ולחשופה רק ללקוח המיועד ו/או לצדדים שלישיים על מנת לספק את השירותים בהתאם להסכם זה. המשתתף מתחייב שלא לגלות, לא להעביר ולא להשתמש, אלא כפי שנדרש תחת הסכם זה, במישרין או בעקיפין, לצד ג' כלשהו, מידע שאינו פומבי, לרבות מידע טכני או עסקי אודות עסקיה של GreenDays בהווה או בעתיד, שירותיה או מוצריה עתידיים, ולקוחותיה (הפוטנציאליים), ואשר מזוהה מטבעו או במפורש כמידע סודי, לרבות המידע, דרישות ו/או הצעות העבודה (להלן: "המידע הסודי"), שהגיע לידיעתו ו/או לרשותו ו/או לידי מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, בכל אמצעי ובכל דרך, בין אם הם קשורים לביצוע הסכם זה ובין אם לאו. המשתתף מתחייב בזאת כי הוא, עובדיו ו/או מי מטעמו, לפי העניין, ישמור בסודיות מוחלטת את המידע הסודי ולא יחשוף אותו או ישתמש בו, אלא לצורך קיום התחייבויותיו וכפי שמותר על פי ההסכם. ההתחייבויות תחת סעיף זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, לתקופה של חמש (5) שנים; בכפוף לכך שההתחייבויות כאמור בנוגע לסודות מסחריים תעמודנה בתוקפן ללא הגבלה, כל עוד המידע כאמור מהווה סוד מסחרי על פי דין. מידע סודי לא יכלול מידע אשר: (א) כבר היה ידוע למשתתף ללא הגבלת סודיות; (ב) המשתתף קיבל אותו מצד שלישי אשר לא חל עליו איסור חוזי או חוקי להעביר את המידע; (ג) נמצא בנחלת הכלל ואין עליו הגבלת סודיות; או (ד) נדרש לגלותו על פי דין. למען הסר ספק, התמורה, כל משוב וכן הפרטים המסחריים של הסכם זה הינם מידע סודי של GreenDays
 9. אבטחת מידע. GreenDays פועלת לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על מידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לפיכך,  GreenDaysאינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע של המשתתף באופן מוחלט. 
 10. שיפוי
  1. שיפוי על ידי GreenDays. GreenDays תשפה את המשתתף, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו ויגן עליהם, בגין כל תביעה, דרישה או נזק, הנובע מכך שהמערכת מפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו; בכפוף לתנאים הבאים: (א) המשתתף לא השתמש במערכת יחד עם תוכנה, חומרה ו/או שירותים אחרים שלא אושרו בכתב על ידי GreenDays; (ב) לא בוצע כל שינוי במערכת על ידי המשתתף, שלא באישורה בכתב של GreenDays; וכן (ג) המשתתף השתמש במערכת אך ורק באופן המותר על פי הסכם זה.
  2. שיפוי על ידי המשתתף. המשתתף ישפה את GreenDays, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ויגן עליהם, בגין כל תביעה, דרישה או נזק, לרבות כל קנס או עיצום כספי שיוטל על GreenDays, הנובע או הקשור בהבאים: (א) כל מצג או התחייבות שסיפק המשתתף; ו/או (ב) כל הפרה של הסכם זה, חוזה שירותים, כל דין ו/או זכות של צד ג' בקשר עם הסכם זה ו/או השימוש במערכת ו/או בשירותים. 
  3. פרוצדורה. חובת השיפוי בהתאם לסעיפי 10.1 ו-10.2 לעיל, כפופה לתנאים הבאים: (א) מבקש השיפוי יודיע למשפה אודות הדרישה ללא דיחוי; (ב) מבקש השיפוי לא יסכים לכל הסדר או פשרה בקשר עם דרישה כאמור, ללא הסכמתו מראש ובכתב של המשפה; (ג) המשפה יהא רשאי להיות מיוצג בכל הליך כאמור על-ידי עורך דין לבחירתו ועל חשבונו; וכן (ד) מבקש השיפוי ישתף פעולה באופן סביר עם המשפה במאמצי המשפה להתמודד עם התביעה.
 11. אחריות.
  1.  GreenDays אינה צד להסכם בין לקוחות לחברות ודוחה מפורשות כל אחריות לביצוע ו/או תנאי חוזה השירות. המערכת והשירותים (לרבות נתוני הבסיס ו/או כל הצעת עבודה) מסופקים כמות שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE). GreenDays דוחה מפורשות כל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר למערכת ו/או השירותים, לרבות אחריות מפורשות או משתמעת להיותם מותאמים לצורך מסוים ו/או אי הפרתם של זכויות צד ג'.
  2. אנו דוחים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתתפים או צדדים שלישיים, בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת, לרבות תוכן משתתף, ובכלל זה דירוגים ומשובים בנוגע לחברות. 
  3. מובהר כי המערכת והשירותים מסופקים כעת בגרסת בטא, ולא כל פעולות המערכת והשירותים מתפקדים במלואם או בשלמותם, ותיתכנה בעיות בלתי פתורות. 
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף נושא באחריות הבלעדית בכל שימוש בשירותים ו/או במערכת. GreenDays לא תהא אחראי כלפי המשתתף ו/או כל צד ג' לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לאובדן ו/או נזק לנתונים ו/או פגיעה במוניטין. בכל מקרה, החבות הכוללת של GreenDays במסגרת הסכם מכל עילה שהיא, לא תעלה על הגבוה מבין: (א) סך דמי השימוש ששילמת ל-GreenDays בשש (6) החודשים שקדמו לקרות האירוע נשוא הדרישה, ו-(ב) מאה (100) ש"ח.


 1. תקופת ההסכם. הסכם זה ייכנס לתוקף במועד הקובע ויעמוד בתוקפו למשך שניים-עשר (12) חודשים (להלן: "התקופה הראשונית"). בתום התקופה הראשונית, תוקף הסכם זה יתחדש אוטומטית לתקופות עוקבות של שניים-עשר (12) חודשים כל אחת (כל אחת להלן: "תקופת חידוש", ויחד עם התקופה הראשונית, להלן: "תקופת ההסכם"), אלא אם מי מהצדדים הודיע למשנהו בכתב על רצונו שלא להאריך את תקופת ההסכם לפחות שלושים (30) ימים לפני תום תקופת ההסכם החלה באותה עת. מובהר כי נכון למועד הקובע, GreenDays מספקת את השירותים במסגרת פיילוט, אשר יסתיים במועד עתידי, כפי שתיידע GreenDays במייל (להלן: "תקופת הפיילוט"). עם סיום תקופת הפיילוט, המשתתף יועבר אוטומטית להיות כפוף לתנאי המנוי הכלליים כפי שיפורסמו במערכת באותה עת, לרבות בקשר לדמי שימוש מעודכנים, אלא אם המשתתף יודיע בכתב ל-GreenDays על רצונו שלא לבצע את המעבר כאמור, לפחות שלושים (30) ימים מראש. כל צד רשאי להביא הסכם זה לסיומו, מכל סיבה או ללא סיבה, במתן הודעה מוקדמת של שלושים (30) ימים בכתב לצד השני. על אף האמור לעיל, כל צד רשאי להביא הסכם זה לסיומו במקרה של: (א) הפרת הסכם זה על ידי הצד השני בהתראה בכתב של שבעה (7) ימים, או (ב) התחלת הקפאת הליכים, הליכי פירוק או הליכים דומים של הצד השני (מרצון או שלא מרצון). עם סיומו שההסכם זה מכל סיבה שהיא, (1) ישלם\יספק המשתתף כל תמורה עבור השירותים שסופקו עד למועד הסיום, (2) תישלל כל גישה של המשתתף למערכת ו/או לשירותים, וכן (3) סעיפים 4, 5, 7-12 ו-14 יעמדו בתוקפם.
 2. פרסום. ל-GreenDays תהא הזכות לפרסם את היות המשתתף לקוח של GreenDays, לרבות שימוש בשמו של המשתתף ובסימני המסחר שלו באתרה של GreenDays או בכל חומר שיווקי אחר. 
 3. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם הסכם זה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל, בהחלת דיני מדינת ישראל והם בלבד.הסכם זה על נספחיו, ממצים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין ההתקשרות דנן, ומחליפים על הסכמה קודמת, בין בכתב או בעל פה. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין ההצעה, תגברנה ההוראות של הסכם זה. אם ייקבע שתנאי כלשהו בהסכם זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם. GreenDays רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. המשתתף אינו רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. כל הודעה בקשר להסכם זה תימסר מצד אחד למשנהו ותחשב כאילו הגיעה לצד הנמען, כדלהלן: (א) בתום שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל, (ב) מייד עם מסירתה באמצעות שליח, או (ג) תוך יום עסקים אחד (1) ממועד שיגורה בדואר אלקטרוני.